Urząd Miejski w Orzyszu

Strona główna » Ogłoszenia

WYKAZ

wt, 24 marca 2015 15:11

Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Orzysz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)

Przeznaczenie nieruchomości lokalowej do sprzedaży na rzecz najemcy

wt, 24 marca 2015 10:46
Burmistrz Orzysza
adres: Orzysz ul. Giżycka 15
tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie.

pon, 23 marca 2015 10:24
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Mariusza Konrada Kaczorowskiego.

Informacja Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

cz, 19 marca 2015 08:17
dotycząca wykonywania badań ph gleb.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

wt, 17 marca 2015 13:21
Ocena jakości wody

WYKAZ

pon, 16 marca 2015 15:11
Burmistrz Orzysza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat

Przeznaczenie nieruchomości lokalowych do sprzedaży na rzecz najemców

cz, 12 marca 2015 11:21
Burmistrz Orzysza
adres: Orzysz ul. Giżycka 15
tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

pt, 06 marca 2015 13:10
o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pt, 06 marca 2015 10:26
na usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Orzysz w 2015 roku

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

cz, 05 marca 2015 11:15
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piszu organizuje szkolenia dla rolników z terenu gminy Orzysz na temat "Zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW na lata 2015".
Szkolenie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu dnia 10.03.2015 r. o godz. 10:00.

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Orzyszu

wt, 03 marca 2015 12:46
Informacja dotycząca obowiązujących stawek taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE o wynikach I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

wt, 03 marca 2015 09:48
naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

INFORMACJA BURMISTRZA ORZYSZA

pt, 27 lutego 2015 12:36
o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zawiadomienie o wyborze oferty

cz, 26 lutego 2015 15:11

OGŁOSZENIE o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

śr, 25 lutego 2015 10:25
podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego
w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania
i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wt, 24 lutego 2015 11:31
na usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orzysz

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

pon, 16 lutego 2015 12:43

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

cz, 12 lutego 2015 12:45
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika wydziału kultury, promocji, turystyki i sportu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

cz, 12 lutego 2015 12:36
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zapytanie ofertowe - usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

śr, 11 lutego 2015 08:29
Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ).

Informacja

pt, 06 lutego 2015 14:22
Gmina Orzysz informuje o zrealizowanym w 2014 roku zadaniu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

cz, 29 stycznia 2015 08:11
Uchwała Nr XL/816/14 z dnia 30.09.2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

pon, 12 stycznia 2015 14:55
Obwieszczenie o sposobie rozpatrzenia uwag do projeku zadań ochronnych dla obsdzaru Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz

PROTOKÓŁ Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ

wt, 30 grudnia 2014 09:12
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wt, 23 grudnia 2014 13:00
Zadanie pod nazwą „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2015 r.”

OBWIESZCZENIE

pon, 15 grudnia 2014 14:54
Obwieszczenie w sprawie możliwości składania uwag i wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz

Ogłoszenie- zapytanie ofertowe

cz, 11 grudnia 2014 14:04
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie , sterylizacja i kastracja w 2015 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pt, 21 listopada 2014 15:14
W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.”, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości 30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

dot. Zapytania ofertowego nr 4 / 2014

śr, 19 listopada 2014 13:16
Modyfikacja Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - Formularza ofertowego.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4 / 2014

śr, 19 listopada 2014 08:11
Nazwa zadania: Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.

Obwieszczenie

wt, 18 listopada 2014 11:21
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Okartowo, gmina Orzysz

Obwieszczenie

wt, 18 listopada 2014 11:19
Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium i warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pt, 07 listopada 2014 14:36
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

pt, 07 listopada 2014 10:58
W dniu 06 listopada 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie, gmina Orzysz.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie

cz, 06 listopada 2014 15:21
z dnia 3 listopada 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Orzyszu w okręgu wyborczym nr 8.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

śr, 05 listopada 2014 13:12
W dniu 05 listopada 2014 r. została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki, gmina Orzysz

Obwieszczenie

śr, 29 października 2014 14:56
Wydanie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki.

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

śr, 29 października 2014 13:44
Remont pomieszczeń archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

śr, 29 października 2014 10:30
w wyłozeniu projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Obwieszczenie

pt, 24 października 2014 14:22
Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie, gmina Orzysz

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

pon, 20 października 2014 14:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”.

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

cz, 16 października 2014 12:35
16 października 2014 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Klubu Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66 – 200 Świebodzin, w imieniu którego działa pełnomocnik Grzegorz Wyskiel reprezentujący firmę WTU Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karkonoskiej 10, 53-015

Obwieszczenie

wt, 14 października 2014 14:39
Przedłużenie terminu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie obiektów dla instalacji przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanego na działce nr 411/66 – obręb Orzysz, gmina Orzysz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

pon, 13 października 2014 09:49
Wszczęcie postępowania z wniosku Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 5, 12 – 250 Orzysz, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu p. Waldemar Kononiuk z dnia 10.10.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętnych”, zlokalizowanego w miejscowości Góra, gmina Orzysz na części działek oznaczonych w ewidencji nr 101/3 – obręb Góra i 396/5 – obręb Pianki.

Obwieszczenie

śr, 08 października 2014 14:55
Wydanie postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

pt, 03 października 2014 14:57
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie drogi krajowej nr 16, drogi nr 1861N od km 2+747,20 do km 3+749,44” planowanego na działce nr 91 – obręb Rostki Skomackie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

pt, 03 października 2014 08:56
W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zahamowaniu nadmiernego odpływu i podniesienie poziomu wód gruntowych w obszarze torfowisk alkalicznych poprzez wykonanie prostych budowli piętrzących wodę w formie zastawek drewnianych, progów z bali drewnianych, przegród ziemno – narzutowych w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423 pt. „ Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” współfinansowanego ze środków LIFE+ oraz NFOŚ i GW.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

wt, 23 września 2014 12:43
Wszczęcie postępowania z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz, w imieniu którego działa Dyrektor p. Leszek Skolimowski z dnia 20.05.2014 r. (data wpływu 19.09.2014 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu drogowego nr 1863 Rostki Skomackie – drogi krajowej Nr 16 od km 0+000 do km 1+917”

Obwieszczenie

cz, 18 września 2014 14:44
Przedłożenie przez GW INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 50/1, 10 – 274 Olsztyn, w imieniu której działa Pełnomocnik Zarządu p. Roman Chrzanowski Raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego przez mgr inż. Joannę Kołakowską, w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczy inwestycji pn. „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

Kurs klasyfikatora grzybów

cz, 11 września 2014 14:35

Informacja

pt, 05 września 2014 13:35

Informacja Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

cz, 28 sierpnia 2014 14:21
o przystąpieniu do opracowywania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

cz, 28 sierpnia 2014 08:44
o wyłożeniu projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Nietlickie PLB280001

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

pt, 22 sierpnia 2014 13:01
na wykonanie usługi polegającej na realizacji działań komunikacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej

Obwieszczenie

śr, 06 sierpnia 2014 09:16
Zawiadomienie o wezwaniu w dniu 05.08.2014 r. Wnioskodawcy do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. „Budowa obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

Informacja

cz, 31 lipca 2014 07:41
o wyborze oferty - usługi pocztowe

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

cz, 24 lipca 2014 09:27
Wznowienie postępowania z wniosku spółki GW INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 50/1, 10 – 274 Olsztyn, w imieniu której działa Pełnomocnik Zarządu p. Roman Chrzanowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

pt, 11 lipca 2014 09:22
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do 29.07.2014r. g. 15:00

Informacja

wt, 17 czerwca 2014 12:51
Informuję, że Zarządzeniem Burmistrza nr 107/2014 z dnia 25.04.2014 r. dzień 20 czerwca 2014 r. został ustanowiony dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. za dzień 3 maja 2014 r.
W związku z powyższym w dniu 20 czerwca 2014 r. Urząd Miejski w Orzyszu będzie nieczynny.

SEKRETARZ GMINY
(-) mgr Monika Łępicka-Gij

Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do sprzedaży

pon, 16 czerwca 2014 14:23
Burmistrz Orzysza
adres:Orzysz ul. Giżycka 15
tel.87 424 10 67 fax 424 10 50
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży nr geod. 272/6 w Nowych Gutach

Informacja Burmistrza Orzysza

pt, 13 czerwca 2014 13:21
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

pt, 13 czerwca 2014 12:34
Ułożenie kabla energetycznego ziemnego typu YAKXS 4x120mm2 na działkach o nr ewidencyjnych: 165/2, 165/3, 166/2,166/1 położonych w obrębie Pianki, gmina Orzysz.

Ogłoszenie

śr, 11 czerwca 2014 12:22
o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

cz, 05 czerwca 2014 08:02
dot. zapytania ofertowego nr 2 / 2014 pn. „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Cierzpięty, Cierzpięty, 12-250 Orzysz”

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

wt, 03 czerwca 2014 12:23
Dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ułożeniu kabla energetycznego ziemnego typu YAKXS 4 x 120 mm² do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnym 165/2, 165/3, 166/2, 166/1, położnych w obrębie geodezyjnym Pianki, gmina Orzysz.”

Zapytanie ofertowe nr 2 / 2014

cz, 29 maja 2014 14:47
Naprawa dachu na budynku remizy OSP Cierzpięty, Cierzpięty, 12-250 Orzysz.

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

cz, 29 maja 2014 14:21
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pt, 16 maja 2014 15:20
dot. zapytania ofertowego nr 1 / 2014 pn. „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Orzysz, ul. Cierniaka 11, 12-250 Orzysz”

Zapytanie ofertowe nr 1 / 2014

śr, 30 kwietnia 2014 13:37
Naprawa dachu na budynku remizy OSP Orzysz, ul. Cierniaka 11, 12-250 Orzysz.

Informacja Burmistrza Orzysza

pon, 28 kwietnia 2014 12:58
o dodatkowych dniach wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu w 2014 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

pt, 18 kwietnia 2014 11:16
W sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ułożeniu kabla energetycznego ziemnego typu YAKXS 4 x 120 mm² do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnym 165/2, 165/3, 166/2, 166/1, położnych w obrębie geodezyjnym Pianki, gmina Orzysz.”

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

wt, 15 kwietnia 2014 11:59
(Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu)

Przeznaczenie nieruchomości do najmu i dzierżawy

pt, 11 kwietnia 2014 13:27
Przeznaczenie do najmu i dzierżawy działek w Orzyszu w Kamińskich i w Cierzpiętach

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

pt, 28 marca 2014 11:37
Przeznaczenie do dzierżawy działek w Orzyszu, w miejscowości Kamieńskie i Drozdowo.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

pon, 24 marca 2014 14:13
( dotyczy remontu łazienek uczniowskich)

INFORMACJA

pon, 24 marca 2014 12:48
o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

śr, 19 lutego 2014 12:44
Przedsięwzięcie polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz, położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

wt, 18 lutego 2014 07:33
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce,
Adres: 12-250 Orzysz, Dąbrówka 40

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

cz, 13 lutego 2014 10:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowie hotelowej o profilu Spa & Wellness", planowanego na działce nr 153 położonej w Obrębie Nowe Guty, gmina Orzysz i na części działki 423/5 – Obręb Zdory, gmina Pisz.

Obwieszczenie

wt, 28 stycznia 2014 13:09
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji do przetwarzania i waloryzacji odpadów” planowanej na działce oznaczonej numerem 411/66 – obręb Orzysz położonej przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

śr, 22 stycznia 2014 11:14
Przedsięwzięcie polegające na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz (Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 124 z dnia 08.08.2008, poz. 2035)

INFORMACJA

cz, 16 stycznia 2014 10:21
o wyniku naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Dofinansowanie usuwania azbestu

pon, 13 stycznia 2014 10:18

Obwieszczenie

wt, 24 grudnia 2013 10:10
O wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz (Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 124 z dnia 08.08.2008, poz. 2035).

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru

wt, 17 grudnia 2013 12:40
na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

Obwieszczenie

wt, 03 grudnia 2013 11:09
Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wodno - kanalizacyjnymi, przepompownią ścieków wraz z zasileniem eNN”, planowanej w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz.

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu

pon, 02 grudnia 2013 09:49
ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w wymiarze 1 etatu
w Zespole Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu, 12-250 Orzysz, ul. Giżycka 4/2

Obwieszczenie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

wt, 26 listopada 2013 13:39
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Obwieszczenie

pon, 21 października 2013 11:33
Dotyczy decyzji z dnia 18.10.2013 r. znak RGI.6733.4.2013.DKO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

pt, 27 września 2013 12:28
Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Obwieszczenie

pt, 20 września 2013 14:36
Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb Czarne, gmina Orzysz oraz obręb Pańska Wola miejscowość Biała Giżycka, gmina Wydminy.

Zaproszenie do złożenia oferty.

pt, 30 sierpnia 2013 14:30
Oferta cenowa na wykonanie nawierzchni brukowej (chodnika) przy parkingu samochodowym w miejscowości Klusy gmina Orzysz.

Obwieszczenie

pon, 26 sierpnia 2013 15:01
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb Mikosze, gmina Orzysz.

Obwieszczenie

śr, 14 sierpnia 2013 12:23
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Czarne gmina Orzysz i w obrębie Pańska Wola miejscowość Biała Giżycka gmina Wydminy.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

cz, 08 sierpnia 2013 12:25
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie w sprawie wygaszenia decyzji z dnia 06.05.2013 r. znak RGI.6733.2.2013.DK .

wt, 09 lipca 2013 14:43
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „odbudowie linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 33 na działkach 194/1, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217 i 199 położonych w obrębie Mikosze, gmina Orzysz.”.

Zawiadomienie o wydanej decyzji.

pt, 14 czerwca 2013 10:33
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Nadleśnictwa Giżycko, z siedzibą w Giżycku, przy ul. Słowiańskiej 2.

Decyzja o umorzeniu postępowania

pt, 14 czerwca 2013 10:07
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra” obejmującego działki nr: 431, 430, 397, 398, 381, 350, 318/2, 440/2, 318/1, 317/3, 317/2 – obręb Okartowo, gm. Orzysz

OGŁOSZENIE

wt, 14 maja 2013 15:02
Burmistrz Orzysza
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

OGŁOSZENIE

cz, 09 maja 2013 13:19
Burmistrz Orzysza

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Promocja i ochrona zdrowia mieszkańców gminy poprzez realizację badań profilaktycznych”.

OGŁOSZENIE

śr, 08 maja 2013 11:49
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Decyzja nr 2/13

wt, 07 maja 2013 13:49
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Mikoszach gm. Orzysz

Zawiadomienie

śr, 24 kwietnia 2013 15:02
o zakończeniu postępowania dotyczącego odbudowy linii napowietrznej w Mikoszach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

pt, 19 kwietnia 2013 07:08
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce,
Adres: 12-250 Orzysz, Dąbrówka 40

Nowe zasady gospodarki odpadami, druk deklaracji i zasady wypełniania deklaracji

cz, 11 kwietnia 2013 12:00
Zapraszamy do pobrania poniższych załączników: druk deklaracji; wzory wypełnienia deklaracji; ulotka informacyjna.

OBWIESZCZENIE

pon, 08 kwietnia 2013 13:51
w sprawie wydania decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE

cz, 04 kwietnia 2013 10:45
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA ODBUDOWIE LINII ENERGETYCZNEJ W MIKOSZACH

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

wt, 12 marca 2013 13:40
Przebudowa linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Ogródek gm. Orzysz

Ogłoszenie o wynikach naboru

śr, 20 lutego 2013 12:10
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru

wt, 19 lutego 2013 15:06
na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim
w Orzyszu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

pt, 15 lutego 2013 12:46
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Wierzbińskiej i Wyzwolenia w Orzyszu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ORZYSZA

wt, 05 lutego 2013 10:31
o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim
w Orzyszu

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.

wt, 08 stycznia 2013 12:50
„Przebudowie linii napowietrznej SN oraz stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr. geodezyjnych 145/4, 145/5, 144, 156/5. Budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami złączowo-pomiarowymi oraz przyłączami kablowymi na działkach o nr ewidencyjnych: 145/4, 144, 129, 235/2, 143/4, 234/2, 142, 233/1, 234/1, 231, 221, 141/2, 141/3, 220/2, 140/4, 140/3, 37/1, 217, 218, 219, 136/1, 137, 135/2, 133/1, 130, 131, 132, 106 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek gmina Orzysz.”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

śr, 05 grudnia 2012 11:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wt, 06 listopada 2012 14:53
„Budowa biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 411/28”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

wt, 06 listopada 2012 14:31
„Budowa biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 411/28„

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegow obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz.

pon, 01 października 2012 10:09
W sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:
budowie linii napowietrzno – kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz na działkach o nr ewidencyjnych: 39, 58/12, 46, 16/1, 36/5, 26.

Ogłoszenie o naborze.

cz, 12 lipca 2012 10:22
Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami poszukuje pracownika na stanowisko Przewodniczącego Zarządu.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

pt, 29 czerwca 2012 14:08
działka 153 obręb Nowe Guty gmina Orzysz

Informacja Burmistrza Orzysza

cz, 17 maja 2012 15:34
o wynikach konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego w Orzyszu

Obieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz

pt, 27 kwietnia 2012 10:08
obejmującego tereny położone przy kanale Orzysz i ulicę Polną

Zawiadomienie o zakończeniupostępowania dowodowego

wt, 24 kwietnia 2012 08:22
Przebudowa drogi w Piankach gmina Orzysz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

wt, 17 kwietnia 2012 13:11
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

wt, 17 kwietnia 2012 12:58
na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego ,,Niezapominajka" w Orzyszu

Informacja Burmistrza Orzysza

pt, 02 marca 2012 08:26
o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru

wt, 28 lutego 2012 14:34
na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu

OBWIESZCZENIE DOTYCZY PRZEBUDOWY DROGI

pt, 24 lutego 2012 08:44
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1843OD DROGI
KRAJOWEJ 16-sTACJA KOLEJOWA DĄBRÓWKA

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

śr, 15 lutego 2012 10:06
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu ul. Osiedle Robotnicze 11A

ZAWIADOMIENIE

pt, 13 stycznia 2012 14:47
Burmistrza Orzysza o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Orzysz na 2012 rok.

Ogłoszenie

cz, 29 grudnia 2011 15:02
w sprawie zwołania Sesji Nadzwyczajnej RM w dniu 29.12.2011 r. o godz. 15:00

OGŁOSZENIE

cz, 22 grudnia 2011 09:38
o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji

OGŁOSZENIE

pon, 19 grudnia 2011 18:55
o wynikach I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OGŁOSZENIE

śr, 14 grudnia 2011 11:08

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

pt, 09 grudnia 2011 13:56
o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. naliczania wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza

pt, 09 grudnia 2011 10:54
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Informacja Burmistrza Orzysza

śr, 07 grudnia 2011 15:21
o nierozstrzygnięciu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru

pt, 02 grudnia 2011 07:46
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Zarządzenie Nr 196/2011 Burmistrza Orzysza

pt, 02 grudnia 2011 07:37
z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie

śr, 30 listopada 2011 09:21
o wynikach I etapu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OBWIESZCZENIE

cz, 03 listopada 2011 10:01

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza o naborze na wolne stanowisko pracy

wt, 15 listopada 2011 14:38
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. naliczania wymiaru podatku w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza o naborze na wolne stanowisko pracy

wt, 15 listopada 2011 08:06
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika referatu rozwoju gospodarczego i inwestycji w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15

Konsultacje społeczne

wt, 20 września 2011 08:22
projektu Statutu sołectwa

Konsultacje społeczne

cz, 01 września 2011 14:24
projektu dokumentu pn: „Program Ochrony Środowiska Gminy Orzysz na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018”.

OGŁOSZENIE

cz, 11 sierpnia 2011 14:21
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości dochodów budżetu Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

OGŁOSZENIE

wt, 09 sierpnia 2011 09:08
o wynikach I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek gminy w Urzędzie Miejskim
w Orzyszu

OGŁOSZENIE

wt, 09 sierpnia 2011 08:31
w sprawie zmiany komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie

wt, 26 lipca 2011 10:24
o otwartym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości dochodów budżetu gminy i jednostek gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

termin składania ofert - do 08 sierpnia 2011r. g. 9:00.

Zmiany w zasadach naboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015.

cz, 16 czerwca 2011 07:48
W związku z wejściem w życie w dniu 14 czerwca zmian w przepisach prawa, nastąpiły znaczne zmiany w zasadach naboru ławników. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nowymi zapisami dotyczącymi tych kwesti.

OGŁOSZENIE

pt, 13 maja 2011 14:22
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011R. - „ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI RATOWNICZEJ I REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO NA JEZIORZE ORZYSZ I SĄSIEDNICH AKWENACH NA TERENIE GMINY ORZYSZ”.

Lokalny Program Rewitalizacji Orzysza

śr, 27 kwietnia 2011 08:07
LPR 2008-2013

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

cz, 21 kwietnia 2011 09:41
Burmistrz Orzysza
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. K. I. Gałczyńskiego w Okartowie,
Adres : 12-250 Orzysz, Okartowo 22

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

cz, 21 kwietnia 2011 09:37
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu,
Adres: 12-250 Orzysz, ul. Oś. Robotnicze 11

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. promocji Gminy

cz, 07 kwietnia 2011 13:49
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu ogłasza

wt, 05 kwietnia 2011 11:50
nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zakładzie Robót Publicznych w Orzyszu ul. Cierniaka 1 12-250 Orzysz (w wymiarze 1/2 etatu)

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru

wt, 05 kwietnia 2011 11:11
na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Ogłoszenie o otwartym konkursie

pon, 04 kwietnia 2011 15:19
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2011r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

wt, 22 marca 2011 09:47
Burmistrz Orzysza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 26.01.2011r.

pt, 04 lutego 2011 15:23
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Organów Gminy

śr, 26 stycznia 2011 09:38
z dnia 26.01.2011r.


Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Organów Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze referenta prawnego.

wt, 25 stycznia 2011 15:30
z dnia 25.01.2011r.


Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru na stanowisko urzędnicze referenta prawnego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Ogłoszenie o wynikach I etapu naboru

pt, 21 stycznia 2011 16:27
na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi Organów Gminy
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego

pon, 17 stycznia 2011 07:37
z dnia 14.01.2011


Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

pon, 10 stycznia 2011 10:40
z dnia 10.01.2011r.


Burmistrz Orzysza ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. obsługi Ogranów Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz.

Ogłoszenie o wyniku naboru

cz, 30 grudnia 2010 13:39
Orzysz,dn.30.12.2010r.


w sprawie ogłoszenia o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - I etap

wt, 28 grudnia 2010 16:03
nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Sekretarz Gminy Orzysz
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12 – 250 Orzysz

UCHWAŁA NR I/3/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r.

pon, 06 grudnia 2010 14:46
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu

UCHWAŁA NR I/2/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r.

pon, 06 grudnia 2010 14:45
w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu

UCHWAŁA NR I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 1 grudnia 2010r.

pon, 06 grudnia 2010 14:41
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu

KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

pt, 03 grudnia 2010 13:46
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

OGŁOSZENIE

śr, 10 listopada 2010 15:25
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/2010 Burmistrza Orzysza z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w 2010 roku, informujemy, iż za dzień 25.12 br. wyznacza się dzień wolny od pracy w dniu 12.11 br. W związku z tym, w tym dniu Urząd Miejski w Orzyszu będzie NIECZYNNY.
W tym dniu dyżur pełniony będzie przez pracownika Ewidencji Ludności

,Informacja

wt, 02 listopada 2010 15:19
o firmach zbierajacych zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Orzysz

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 11 października 2010r.

śr, 13 października 2010 07:47
o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego w miejscowości Nowe Guty

Ogłoszenie

pt, 13 sierpnia 2010 09:12
Wyniki konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku w Gminie Orzysz

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r.

wt, 29 czerwca 2010 15:32
Burmistrz Miasta Orzysz ogłasza konkurs ofert
na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
w 2010 r.

KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

pt, 21 maja 2010 13:34
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

Obwieszczenie Burmistrza Orzysza z dnia 13 maja 2010r.

śr, 19 maja 2010 18:27
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów oraz sprzętu.

wt, 23 marca 2010 09:51
Burmistrz Orzysza informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy.

OBWIESZCZENIE

śr, 17 marca 2010 09:32

WYNIK KONKURSU NA STANOWISKO Dyrektora Zarządu Spółki

pt, 22 stycznia 2010 12:45
Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Orzyszu

ZARZĄDZENIE Nr 255/09

wt, 24 listopada 2009 09:26
ZARZĄDZENIE Nr 255/09
BURMISTRZA ORZYSZA
z dnia 19 listopada 2009 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częśc

Ogłoszenie

pon, 29 czerwca 2009 20:53
o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie

pon, 29 czerwca 2009 20:41
o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia na prace projketowe

śr, 18 lutego 2009 13:34
OGŁOSZENIE RGI.IV.341-3/09 -www.bip.orzysz.pl

ZARZĄDZENIE Nr 49/07

śr, 23 maja 2007 14:04
ZARZĄDZENIE Nr 49/07
BURMISTRZA ORZYSZA
z dnia 21 maja 2007 roku.

Copyright @ 2003 Urząd Miejski w Orzyszu Administrator: Łukasz Pieczyński - e-mail.: admin [at] um.orzysz.pl System PUBLIKATOR