Urząd Miejski w Orzyszu

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

czwartek, 30 maj 2019 10:08
Burmistrz Orzysza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r; poz. 688 ze zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego \ Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych.
Czytaj całość

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

czwartek, 28 lut 2019 14:08
Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnej – Wspólne Podwórko 2019 - wybór operatora konkursu na realizację programu „Wspólne podwórko 2019” w ramach regrantingu na wsparcie zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku.
Czytaj całość

Konkurs ofert

środa, 5 gru 2018 15:23
Foto: Konkurs ofert
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2019 roku.
Czytaj całość

Wyniki z konsultacji społecznych

środa, 10 paź 2018 14:43
Informacja z wyników konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 20 września 2018r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronach: www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu w dniach: od 20 września do 05 października 2018r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, bądź złożyć osobiście uwagi w dniu 05 października 2018r. br. podczas Konferencji z organizacjami pozarządowymi w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu. W wyniku konsultacji zgłoszone zostały uwagi do zapisu projektu Programu: - przez organizację Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, złożona uwaga na wymaganym formularzu w dniu 05.10.2018r., polegająca na poszerzeniu katalogu: Priorytetowe Zadania Publiczne Rozdział VII, poprzez dodanie zadania publicznego „Bezpieczeństwo i ratownictwo wodne”. - przez Mazurską Stację Ratownictwa w Okartowie dot. wprowadzenia do katalogu zdań publicznych zapisów w zakresie ratownictwa. - zgłoszone w trakcie dyskusji w Rozdziale VII Priorytetowe Zadania Publiczne: - w zadaniu 1 – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja sportu masowego na terenie gminy Orzysz, w pkt. 5) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: podejmowanie innych działań, których efektem jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu, ratownictwa i rekreacji. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez organizację Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, pkt 5) otrzymuje ostateczne brzmienie: podejmowanie innych działań, których efektem jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu, bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego oraz rekreacji. - w zadaniu 2 – Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych, w pkt. 1) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z promocją zdrowego i trzeźwego stylu życia. - w zadaniu 3 – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – w pkt. 1) wprowadzenie zapisu w następującym brzmieniu: regranting – „WSPÓLNE PODWÓRKO”. Orzysz 09.10.2018r. Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski
Czytaj całość

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz na 2019r.

czwartek, 20 wrz 2018 12:33
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Ogłoszenie, projekt programu oraz formularz do konsultacji znajduje się na stronie www.bip.orzysz.pl zakładka „Organizacje Pozarządowe”.
Czytaj całość

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

poniedziałek, 28 maj 2018 13:23
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXII/216/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.
Czytaj całość

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

czwartek, 15 mar 2018 09:37
Wyłoniono operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. W załączeniu Zarządzenie Nr 16/3/2018 Burmistrza Orzysza z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przyznania dotacji.
Czytaj całość

Ogłoszenie

wtorek, 20 lut 2018 15:30
w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2018 roku.
Czytaj całość

Ogłoszenie - wybór operatora konkursu na mikrodotacje

czwartek, 8 lut 2018 13:49
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
Czytaj całość

Ogłoszenie o wynikach konkursu

wtorek, 2 sty 2018 10:36
Rozstrzygnięty został konkurs ofert na działania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2018 roku. Środki w kwocie 120.000,00 zł zostały podzielone pomiędzy cztery aplikujące organizacje. W załączeniu treść Zarządzenia Burmistrza Orzysza.
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 23 lis 2017 14:46
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz.
Czytaj całość

Wyniki z konsultacji społecznych

piątek, 27 paź 2017 14:16
Informacja z konsultacjach społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniu 16 października 2017r. rozpowszechniono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były: na stronach: www.bip.orzysz.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, www.orzysz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu. Uwagi i opinie do projektu Programu można było przesyłać na formularzu w dniach: od 16 października do 25 października 2017r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jadwiga.gryncewicz@um.orzysz.pl, bądź złożyć osobiście uwagi w dniu 26 października br. podczas Konferencji z organizacjami pozarządowymi w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Orzyszu. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do zapisu projektu Programu. Orzysz 27.10.2017r. z up. Burmistrza mgr Monika Łępicka - Gij SEKRETARZ GMINY
Czytaj całość

Konsultacje społeczne

poniedziałek, 16 paź 2017 17:29
Burmistrz Orzysza serdecznie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
Czytaj całość

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi

wtorek, 3 paź 2017 15:30
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Orzysza przedstawia SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ORZYSZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO przyjętego Uchwałą Nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 stycznia 2016r.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 2 sie 2017 10:15
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r; o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego - Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 17 maj 2017 16:41
w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 10 maj 2017 16:32
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowy, aktywny, szczęśliwy … SENIOR”.
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 20 kwi 2017 10:51
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Konkurs ofert

czwartek, 6 kwi 2017 17:10
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2017 roku.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 15 mar 2017 10:44
otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 roku.
Czytaj całość

Ogłoszenie

wtorek, 14 mar 2017 09:10
Foto: Ogłoszenie
w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Konkurs ofert

piątek, 27 sty 2017 15:08
OGŁOSZENIE Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz.
Czytaj całość

Informacja z konsultacji społecznych

środa, 9 lis 2016 17:05
projektu „Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Orzysza

czwartek, 25 sie 2016 13:08
Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 24 sierpnia 2016r. OGŁOSZENIE Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: Profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w 2016 roku.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 173./2016 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 08 czerwca 2016r.

środa, 8 cze 2016 16:04
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: Profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w 2016 roku.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 25 maj 2016 12:25
w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 13 kwi 2016 16:13
w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 23 mar 2016 09:33
Zarządzenie Nr 92/2016 Burmistrza Orzysza z dnia 23 marca 2016r.w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 ze zm.) działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

Konkurs ofert

wtorek, 16 lut 2016 16:38
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Orzysz w 2016 roku.
Czytaj całość

Informacja z konsultacji społecznych

poniedziałek, 9 lis 2015 14:16
Informacja z konsultacji społecznych projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016r.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

wtorek, 27 paź 2015 12:35
projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 23 września 2015r.

czwartek, 24 wrz 2015 15:18
Zarządzenie Nr 249/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 23 września 2015r., o dokonaniu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:
Czytaj całość

Zarzadzenie Nr 222/2015 Burmistrza Orzysza

środa, 26 sie 2015 16:22
ZARZĄDZENIE Nr 222/2015 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Czytaj całość

Zarządzenie nr 175/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 16 lipca 2015r.

piątek, 17 lip 2015 09:09
ZARZĄDZENIE Nr 175/2015 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Czytaj całość

Wykaz

czwartek, 12 mar 2015 08:09
Wykaz Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Orzysz
Czytaj całość

Ogłoszenie

wtorek, 24 lut 2015 09:00
Zarządzenie NR 27/2015 Burmistrza Orzysza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 ze zm.) działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

czwartek, 20 mar 2014 15:38
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 20 mar 2014 13:10
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

czwartek, 13 lut 2014 15:05
Zarządzenie NR 32/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubów sportowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a także podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Orzysz.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 2 paź 2013 09:29
Zarządzenie Burmistrza Orzysza w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 23 wrz 2013 15:23
Burmistrz Orzysza ogłasza o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt.”Udział zespołu seniorów KS Śniardwy Orzysz w rozgrywkach V Ligi”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 1 lip 2013 09:36
Zarządzenie Nr 135/13 Burmistrza Orzysza z dnia 28.06.2013r. w sprawie : przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Czytaj całość

Ogłoszenie

wtorek, 28 maj 2013 11:52
Zarządzenie Nr 107 / 2013 Burmistrza Orzysza z dnia 28.05.2013 r. w sprawie: przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 8 maj 2013 15:27
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 15 kwi 2013 08:23
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 4 sty 2013 10:47
Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Orzysz w 2013r.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 25 maj 2012 14:04
O wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w Gminie Orzysz.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 18 kwi 2012 13:13
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 20 lut 2012 12:11
O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W GMINIE ORZYSZ.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

czwartek, 21 lip 2011 15:09
O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU W GMINIE ORZYSZ.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

wtorek, 17 maj 2011 09:18
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011 r.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 29 kwi 2011 15:55
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011R.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

piątek, 29 kwi 2011 15:49
O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W 2011R.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 123 /2010

wtorek, 25 maj 2010 14:21
Burmistrza Orzysza z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. " Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju".
Czytaj całość