Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 dalej k.p.a.) w związku  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm. dalej ooś);

zawiadamiam

że w dniu 25 maja 2021 r. zostało wydane postanowienie znak WIG.6220.2.6.2021.DGA stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia zlokalizowaną w części południowej działek o nr ewidencyjnych 404 i 405, obręb Ogródek, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie”.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Przed wydaniem przedmiotowego postanowienia uzyskano opinię:
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu Opinia Sanitarna  z dnia 10.05.2021 r. znak: ZNS.9022.4.14.2021 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Opinia znak: BI.ZZŚ.3.4360.84.2021.AS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla w/w przedsięwzięcia.
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOŚ.4220.255.2021.MG 
z dnia 14.05.2021 r. wyraził opinię iż, dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu bip.orzysz.pl, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Klusy oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 26.05.2021 r. 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 maj 2021 11:00
Data opublikowania: środa, 26 maj 2021 11:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lip 2021 13:15
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 78 razy