Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch budynków oświaty, nauki i kultury - Ośrodka Zielonej Szkoły przy ZSP w Dąbrówce” na działce o numerze ewidencyjnym 258/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Orzysz w imieniu której działa pełnomocnik Benedykt Reder w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch budynków oświaty, nauki i kultury - Ośrodka Zielonej Szkoły przy ZSP w Dąbrówce” na działce o numerze ewidencyjnym 258/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                      

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 16.06.2021 r. 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 16 cze 2021 12:31
Data opublikowania: środa, 16 cze 2021 12:53
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 73 razy