Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 18 lipca 2003 r.

w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania (Dz. U. z dnia 24 lipca 2003r.)
Na podstawie art. 47b ust. 2c ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) zadaniach - rozumie się przez to zadania, o których mowa w art. 47b ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych;
2) ministrze - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
3) środkach z dopłat - rozumie się przez to środki pochodzące z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa, przekazane na wyodrębniony rachunek środków specjalnych, o którym mowa w art. 47b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych;
4) inwestycjach - rozumie się przez to roboty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz wyposażenie w urządzenia niezbędne dla potrzeb kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
5) wnioskodawcach - rozumie się przez to podmioty ubiegające się o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań ze środków z dopłat: państwowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne;
6) wartości kosztorysowej inwestycji - rozumie się przez to nakłady łączne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 124, poz. 1152).
§ 2. 1. Promowanie i wspieranie przez ministra, w kraju i za granicą, zadań ze środków z dopłat może być realizowane w szczególności w formach takich, jak:
1) organizowanie i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, targach, konkursach, plenerach, warsztatach, tournée artystycznych, konferencjach, seminariach, szkoleniach, spotkaniach, kursach, imprezach filmowych, w tym dla niepełnosprawnych oraz dla środowisk mniejszości narodowych i polonijnych;
2) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, w tym przekładów literatury polskiej i obcej, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych, nut, nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
3) prowadzenie badań naukowych, dokumentacji i archiwizacji dziedzictwa narodowego, inwentaryzacja, ochrona, renowacja i konserwacja zabytków oraz zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i innych obiektów kultury materialnej;
4) tworzenie systemów informacyjnych, upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego w Internecie;
5) zakup dóbr kultury, w szczególności: materiałów archiwalnych, tłumaczeń, partytur, książek i czasopism, dóbr służących kultywowaniu lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych (np. strojów ludowych, instrumentów muzycznych), dóbr niezbędnych do edukacji i animacji kulturalnej oraz promocji twórczości, zakup praw autorskich, wykup muzealiów i depozytów;
6) działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, telekomunikacyjnych, multimedialnych oraz promocja i udostępnianie dostosowane do możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;
7) prowadzenie bibliotek książki mówionej i brajlowskiej dla niewidomych i słabowidzących;
8) realizacja filmów, w tym debiutu filmowego i drugiego filmu danego reżysera;
9) realizacja inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej;
10) spłata kredytów i związanych z nimi odsetek zaciągniętych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 9.
2. Promowanie i wspieranie zadań odbywa się po przeprowadzeniu przez ministra otwartego konkursu ofert lub z inicjatywy wnioskodawców.
§ 3. Promowanie i wspieranie zadań może polegać również na przyznawaniu przez ministra ze środków z dopłat:
1) stypendiów dla młodych twórców i artystów;
2) nagród dla animatorów kultury, twórców i wykonawców.
§ 4. 1. Wnioskodawcy zamierzający realizować zadania w formach, o których mowa w § 2 ust. 1, składają do ministra wnioski o sfinansowanie lub dofinansowanie zadań środkami z dopłat w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok realizacji zadania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 5.
2. Minister może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na złożenie wniosku w terminie innym niż określony w ust. 1, ale nie późniejszym niż do dnia 31 sierpnia roku rozpoczęcia finansowania zadania.
§ 5. 1. Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie stypendiów finansowanych ze środków z dopłat składają do ministra wnioski w terminach:
1) wnioski o przyznanie stypendium półrocznego w drugim półroczu danego roku - do dnia 31 stycznia;
2) wnioski o przyznanie stypendium półrocznego w pierwszym półroczu następnego roku oraz całorocznego na rok następny - do dnia 31 lipca każdego roku.
2. Limit wieku dla kandydatów ubiegających się o stypendia wynosi 35 lat.
3. Wnioski o przyznanie nagród finansowanych ze środków z dopłat mogą być składane do ministra w dowolnym terminie.
§ 6. 1. Minister ogłasza otwarty konkurs ofert, o którym mowa w § 2 ust. 2, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem terminu składania ofert.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
3) zasadach przyznawania środków z dopłat;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Ministerstwa Kultury w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.
§ 7. Minister dokonuje analizy wniosków, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) zgodność zadania z prowadzoną przez ministra polityką kulturalną i priorytetami społecznymi;
2) posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego, technicznego oraz kadrowego do wykonania zadania;
3) posiadanie przez wnioskodawcę pozwoleń i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do wykonania określonych prac i czynności;
4) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania przez wnioskodawców zadań, na które otrzymali od ministra środki w okresie poprzednim;
5) informacje o dotychczasowej działalności i osiągnięciach kandydatów ubiegających się o stypendia i nagrody;
6) wysokość wpływów środków z dopłat w danym roku.
§ 8. 1. Kwota środków na dofinansowanie zadań może wynosić do 100% całkowitego kosztu zadania.
2. Wysokość stypendiów i nagród ustala minister.
§ 9. Wniosek zaakceptowany przez ministra stanowi podstawę do zawarcia umowy lub porozumienia, z wyłączeniem wniosku o przyznanie nagrody.
§ 10. 1. Przekazywanie środków z dopłat odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, na podstawie umów lub porozumień zawartych przez wnioskodawców z ministrem:
1) na rachunek bankowy wnioskodawcy;
2) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.
2. Środki z dopłat przeznaczane na stypendia mogą być wypłacane w miesięcznych ratach w kasie Ministerstwa Kultury.
3. Przekazywanie środków z dopłat na nagrody odbywa się na podstawie wniosków zaakceptowanych przez ministra na rachunek bankowy nagrodzonego lub w formie wypłat gotówkowych w kasie Ministerstwa Kultury.
§ 11. Wnioskodawcy realizujący zadania finansowane lub dofinansowywane ze środków z dopłat mogą przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zadania.
§ 12. 1. Minister jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji umów albo porozumień o finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków z dopłat.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) przebieg i sposób realizacji zadania;
2) wykorzystanie środków z dopłat;
3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;
4) prawidłowość rozliczeń z organem udzielającym dotacji.
3. Wnioskodawca jest obowiązany do udostępnienia ministrowi informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4. W przypadku odmowy udostępnienia informacji i dokumentów wyklucza się prawo wnioskodawcy do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.
5. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
7. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawiadamia ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.
§ 13. 1. Wnioskodawca jest obowiązany do przedstawienia ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy albo porozumienia, w terminie 30 dni od zakończenia zadania, a w przypadku inwestycji - w terminie 50 dni.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków z dopłat niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.
§ 14. 1. Wnioskodawcy korzystający z dofinansowania inwestycji ze środków z dopłat są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, informacji o przebiegu ich realizacji i finansowania w roku poprzednim, zwanym dalej „okresem sprawozdawczym”, zawierającej:
1) nazwę i adres wnioskodawcy;
2) nazwę i lokalizację obiektu;
3) wartość kosztorysową inwestycji zgodnie z zakresem określonym w umowie albo porozumieniu;
4) kwoty poniesionych nakładów:
a) od początku roku, w którym zaczęto dofinansowywać inwestycję ze środków z dopłat, do końca okresu sprawozdawczego,
b) w okresie sprawozdawczym;
5) kwoty środków z dopłat otrzymane przez wnioskodawcę na dofinansowanie inwestycji w okresach, o których mowa w pkt 4;
6) planowany i rzeczywisty zakres rzeczowy inwestycji lub jej etapu zakończonego w okresie sprawozdawczym.
2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się kopię protokołu końcowego odbioru inwestycji, w przypadku zakończenia prac w okresie sprawozdawczym, lub kopię protokołu odbioru częściowego, w przypadku inwestycji przewidzianej do zakończenia w roku następnym lub późniejszym.
§ 15. W roku 2003 za wnioski złożone do ministra o dofinansowanie zadań uznaje się także wnioski o dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w zakresie kultury.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Data powstania: wtorek, 28 paź 2003 12:29
Data opublikowania: środa, 5 lis 2003 09:28
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2384 razy